Stratema_banner_small_1920x500px_barcode

Personvernerklæring

Stratema AS


1. INTRODUKSJON

Stratema er forpliktet til å beskytte og respektere personvernet ditt i forbindelse med behandling av personopplysninger om deg.

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Stratema behandler opplysninger som kan brukes til å direkte eller indirekte identifisere en fysisk person («Personopplysninger») gjennom bruk av nettstedet, kundeforhold og markedsføring: Hvilke personopplysninger og særlige kategorier av personopplysninger vi samler inn fra deg og om deg, hvordan de blir brukt, og dine individuelle rettigheter. Vi vil bare behandle opplysninger i henhold til gjeldende personopplysningslov.

2. DEFINISJONER SOM VIL HJELPE DEG MED Å FORSTÅ DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Begrep

Betydning

 

Opplysninger

Personopplysninger og (når det er relevant) særlige kategorier av personopplysninger.

Personopplysninger

Opplysninger knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person; en identifiserbar person er en som enten kan identifiseres direkte fra opplysningene eller indirekte identifiseres, f.eks. hvis denne opplysningen kan kobles sammen med annen informasjon.

 

Den registrerte

 

En identifisert eller identifiserbar fysisk person som opplysningene handler om.

 

Behandling

Enhver håndtering av personopplysninger, inkludert (men ikke begrenset til) innsamling, lagring, organisering, utlevering, bruk og destruksjon av opplysninger.

 

Særlige kategorier av personopplysninger

Personopplysninger som avslører rasemessig eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskap; opplysninger om helse eller seksualliv og seksuell orientering og; genetiske data eller biometriske data.

 

GDPR

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning)
3. HVORDAN BEHANDLER VI OPPLYSNINGER?

Formålet med behandlingen

Typer av personopplysninger

Hvordan er personopplysningene innhentet?

Innledende analyse av selskaper

Navn, selskapstilhørighet, fullmaktsforhold, stilling, arbeidsoppgaver, telefonnumre, og/eller epostadresse.

Brønnøysundregisteret, og ved å se gjennom offisielle dokumenter, årsregnskap, bedriftsnettsteder og åpne informasjonskilder

Tilby nyhetsbrev

Navn, selskapstilhørighet, telefonnummer og/eller epostadresse.

Stratemas nettside.

Rådgivning og andre konsulenttjenester

 

Navn, selskapstilhørighet, fullmaktsforhold, stilling, arbeidsoppgaver, telefonnumre, og/eller epostadresse.

Ordinær korrespondanse og kontakt som ledd i våre kundeforhold.

Tilpasse nettsideinnstillingene

Geografisk plassering og IP-adresse.

Cookies på nettside.

Rekruttering

Dine personopplysninger og kontaktinformasjon - navn, firma, telefonnummer, e-postadresse og andre opplysninger som er oppgitt via din CV og jobbsøknad

 

Jobbsøknader.


Vi behandler ikke særlige kategorier av personopplysninger.

Vi bruker for øyeblikket ikke systemer for automatisert beslutningstaking (når et elektronisk system bruker personopplysninger til å treffe en avgjørelse uten menneskelig innblanding).

4. HVOR LENGE BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGER OM DEG?

Personopplysninger skal ikke lagres i lenger tid enn det som er nødvendig for det formålet eller de formål som begrunner behandlingen. Når vi konstaterer at det ikke lenger er behov for eller krav om å lagre personopplysninger, vil vi ikke lenger behandle opplysningene, og disse vil bli slettet i samsvar med vår personvernpolicy og gjeldende lovgivning. Hvis du vil motta mer informasjon om vår databehandlingspraksis, kan vi nås via kontaktopplysningene som er angitt i denne personvernerklæringens punkt 9.

5. HVILKET RETTSLIG GRUNNLAG HAR VI FOR VÅR BEHANDLING?

Innledende analyser av selskaper

Behandling er nødvendig for Stratemas berettigede interesser, jf. GDPR artikkel 6.1 (f). Den aktuelle interessen er å finne nye forretningsprosjekter, få nye kunder og utvide vår kommersielle virksomhet. Etter vår oppfatning representerer ikke dette en risiko for dine rettigheter og friheter. Vi har gjort individuelle vurderinger av behandlingen i relasjon til de ulike formålene.

Rådgivning og andre konsulenttjenester

Under dette formålet er det to underformål:

• Strategisk rådgivning om forretningsutvikling og forberedelse av presentasjoner

• Bistå med vurderinger, råd og prosedyrer for overføring av virksomhet og sammenslåinger (M&A)

Behandlingen er nødvendig for Stratemas berettigede interesser, jfr. GDPR artikkel 6.1 (f). De legitime interessene innebærer å yte konsulentbistand og behandle opplysninger som er nødvendige for å utføre for å utføre en kontrakt som en kunde er part i. Dette muliggjør vår forretningsmodell. Vi anser dette for å være i kundens interesse, fordi det maksimerer kundens fortjeneste og synergieffekter.

Etter vår oppfatning representerer dette ikke en risiko for dine rettigheter og friheter. Vi har gjort individuelle vurderinger av behandlingen opp mot de ulike formålene.

Tilby nyhetsbrev

GDPR artikkel 6.1 (a); dvs. at den registrerte har gitt samtykke til behandlingen av hans eller hennes personopplysninger for et eller flere spesifikke formål.

Cookies

Vennligst se avsnitt 8 i denne personvernerklæringen.

Rekruttering

Behandling er nødvendig for å ivareta Stratemas berettigede interesser, jfr. GDPR artikkel 6.1 (f). Den relevante interessen er å få et riktig faktagrunnlag for å treffe en beslutning og rekruttere de best egnede medarbeiderne.

6. HVEM ER MOTTAKERE (ELLER KATEGORIER AV MOTTAGERE) AV PERSONOPPLYSNINGER?

Mottakere eller kategorier av mottakere

Lokalisering

Microsoft Azure

Irland, Finland, Nederland eller Østerrike

Office365

Irland, Finland, Nederland eller Østerrike

Sharepoint

Irland, Finland, Nederland eller Østerrike

OneDrive

Irland, Finland, Nederland eller ØsterrikeI alle disse tilfellene har vi hensiktsmessige kontrakts- og sikkerhetsforanstaltninger for å sikre at personopplysninger er beskyttet. Ta kontakt med oss dersom du trenger mer informasjon, jf. avsnitt 9.

7. DINE RETTIGHETER I FORBINDELSE MED VÅR BEHANDLING

Du har rettigheter i forbindelse med behandlingen av personopplysninger om deg. Disse rettighetene er oppsummert i vedlegg 1 til denne personvernerklæringen. Du kan når som helst utøve dine rettigheter ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen som er beskrevet i avsnitt 9 nedenfor.

8. COOKIES

Vi bruker cookies/informasjonskapsler på vår nettside.

En informasjonskapsel er en liten fil som ber om tillatelse til å bli plassert på datamaskinens harddisk. Når du samtykker, legges filen til.

Informasjonskapslene i dette tilfellet er små tekstfiler som er lagret på datamaskinen din, slik at vi kan gi deg best mulig besøk på nettstedet vårt. Du kan slette eller blokkere informasjonskapsler, men det kan føre til at enkelte deler av nettstedet ikke fungerer som de skal. Hvis du fortsetter bruken av nettsiden uten å endre innstillingene dine, legger vi til grunn at du ønsker å motta informasjonskapsler fra denne nettsiden.

Vi behandler personopplysninger på grunnlag av samtykke som kreves etter ekomloven § 2-7b.
 

9. KONTAKT OSS

Stratema er behandlingsansvarlig. Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, databehandling eller utøve dine rettigheter, vennligst kontakt oss på dave@stratema.no eller 92 84 92 84

Hvis du mener at dine rettigheter er blitt krenket av Stratema, vennligst gi oss beskjed. Du har også rett til å klage til Datatilsynet, tilsynsmyndigheten for personopplysningsvern i Norge: Datatilsynet. Vi setter imidlertid pris på muligheten til å håndtere dine bekymringer før du kontakter tilsynsmyndighetene, og ber deg derfor vennligst om å kontakte oss først.

Sist oppdatert 17. september 2018
VEDLEGG 1

Rettighetene som er omtalt i avsnitt 8 i personvernerklæringen må tolkes i samsvar med GDPR, og er:

1. Rett til tilgang på informasjon

Du har rett til å motta bekreftelse på om opplysningene om dege blir behandlet av oss, samt annen annen informasjon knyttet til bruken av opplysningene og kopiene av denne informasjonen. Du har også rett til å be om tilgang til data som vi behandler.

2. Retten til å kreve sletting

Du har rett til å be oss om å slette dataene dine.
Vi skal straks imøtekomme forespørselen din, med mindre et unntak fra sletting kommer til anvendelse, for eksempel hvis dataene er nødvendige for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav.

3. Rett til å protestere

Du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger om deg. Du kan påberope deg denne rett når vi behandler personopplysninger basert på våre berettigede interesser. Hvis du ber oss om å slutte å behandle personopplysninger, vil vi avslutte behandling av personopplysningene, med mindre vi kan vise tilstrekkelige grunner til hvorfor behandlingen likevel skal fortsette i samsvar med personopplysningsloven, eller hvis opplysningene er nødvendige for å fastslå, håndheve eller forsvare juridiske krav.

4. Rett til korreksjon

Du har rett til å be Stratema rette eventuelle unøyaktige personopplysninger om deg.

5. Rett til begrensning

Du har rett til å be om at vi begrenser behandling av personopplysninger om deg.
Når du påberoper deg din rett til begrensning, vil vi likevel holde opplysningene, men vil ikke behandle det videre. Vi vil imidlertid behandle opplysningene hvis formålet med behandlingen er å slå fast, håndheve eller forsvare juridiske krav.

6. Rett til å trekke samtykket

Du har rett til å trekke ditt samtykke til enhver tid. For å gjøre dette, kontakter du Stratema i samsvar med avsnitt 9 i personvernerklæringen.

7. Rett til dataportabilitet

Du har rett til å kunne motta kopier av relevante personopplysninger du har avgitt, i et strukturert, vanlig, maskinlesbart format og å be om at denne informasjonen sendes direkte til en annen behandlingsansvarlig når det er teknisk mulig.
 
Skriv ut